Quy hoạch phát triển điện lực vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Vùng KTTĐBB bao gồm 7 tỉnh và thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, là trung tâm kinh tế năng động và là đầu tàu kinh tế quan trọng của cả nước. Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống kết cấu hạ tầng, đi đầu trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thúc đẩy, hỗ trợ các vùng khác cùng phát triển. Vùng KTTĐBB cũng đi đầu về hợp tác quốc tế, về thu hút đầu tư nước ngoài, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

Mục tiêu của quy hoạch phát triển điện lực vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (vùng KTTĐBB) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 là phát triển lưới điện truyền tải và phân phối gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.

Phát triển lưới điện truyền tải phải đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các nhà máy điện để đạt được hiệu quả đầu tư chung của hệ thống điện quốc gia và khu vực; phù hợp với chiến lược phát triển ngành điện, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của vùng và các địa phương trong vùng. Đồng thời nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, bảo đảm huy động thuận lợi các nguồn điện trong mùa mưa, mùa khô và huy động các nguồn điện trong mọi chế độ vận hành của hệ thống điện và thị trường điện.

Tổng sản lượng điện thương phẩm toàn vùng KTTĐBB được dự báo tăng trưởng 13,0%/năm giai đoạn 2011-2015; tăng 11,6%/năm giai đoạn 2016-2020 và 8,9%/ năm giai đoạn 2021-2025.

- Về phát triển nguồn điện: trong giai đoạn 2011-2020 đưa vào các nguồn điện trong vùng KTTĐBB như sau: NĐ Hải Phòng II (2013), NĐ Mông Dương I (2015), NĐ Mông Dương II (2014), NĐ Hải Dương (2017), NĐ Thăng Long (2018).

- Về phát triển lưới điện: trong giai đoạn đến 2020 xây dựng mới 655 km đường dây 500kV, tổng dung lượng xây dựng mới và cải tạo trạm 500kV là 6450 MVA; xây dựng mới và cải tạo 962 km đường dây 220kV và 1091 km đường dây 110kV, tổng dung lượng xây dựng mới và cải tạo trạm 220kV là 12563MVA và trạm 110kV là 11998MVA. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo lưới điện toàn vùng KTTĐBB là 96.597 tỷ đồng trong đó lưới điện 500kV là 21.443 tỷ đồng, lưới điện 220kV là 20.796 tỷ đồng, lưới 110kV là 15.182 tỷ đồng.

Quy hoạch phát triển điện lực vùng KTTĐBB đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 là cơ sở pháp lý quan trọng để Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố thuộc vùng KTTĐBB phối hợp với UBND tỉnh, thành phố thuộc vùng KTTĐBB quản lý và thực hiện phát triển hệ thống điện.
Nguồn từ: icon.com.vn

Loading the player ...